Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid Lokuta lasteaias 2016-2017 õ.-a

Töökasvatus:

  • Laps õpib eneseteenindamist, erinevaid töötegevusi, tutvub täiskasvanu tööga ja töövahenditega.

  • Lapsel kujunevad tööoskused ja – harjumused, õpib väärtustama enda ja teiste tehtud tööd ja tekib positiivne suhtumine töösse.

Liikluskasvatus:

  • Lapsed omandavad üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks kodu ja lasteaia liikluskeskkonnast lähtuvalt.

Lokuta lasteaia tegevuskava 2016/2017. õppeaastal.

Meie igapäevast õppetööd saavad lapsevanemad jälgida ELIISi kaudu.