Õppe- ja kasvatustegevuse peateemaks 2019/2020. õppeaastal on

„Ise tehtud, hästi tehtud!“

 

 Õppe- ja kasvatustegevuse peateemast lähtuvad üldeesmärgid:

Laps läbi ise tegemise ja koos tegutsemise:

  1. on avatud suhtleja, kuulab kaaslast ning sõlmib kokkuleppeid ja arvestab teistega, on koostöövalmis, ootab oma järjekorda, on probleemi leidja ja püüab seda lahendada;
  2. omandab, kinnistab ja süvendab teadmisi ja oskusi erinevates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades olles ise protsessis aktiivne osaleja (sealhulgas saab selgeks suuruse- ja asukohamõisted, järgarvud, rühmitamise, orienteerub ajas ja ruumis jne);
  3. ühiselt hääle- hääliku- ja lugemismänge ning liisusalme luues ja mängides kujuneb ja areneb lapse häälimis-, kirjutamis- ja lugemisoskus;
  4. kogeb emotsioone, eduelamust, põnevust, uudishimu, huvi, loovust ning väljendab oma tundeid sobival viisil;
  5. arendab erinevaid tajusid (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine, maitsmine), vaatleb, märkab, võrdleb ja suunab oma tähelepanu ja mõtlemist;
  6. osaleb mängu- ja õppevahendite valmistamisel taaskasutatud, looduslikust ja muudest materjalidest;
  7. tegutseb, mängib ja õpib õues läbi mille saab teadmisi ning huvitub loodusest ja tehiskeskkonnast, tajub end ümbritsevat keskkonda terviklikult;
  8. mängib esivanemate loodud rahvuslikke mänge: osavus-, laulu-, ring- ja sõnalisi mänge. Muusika-, laulu- ja rütmimänge mängides kasutab omavalmistatud rütmi- ja kõlapille ning kehapilli;
  9. arendab kehalist võimekust, kehastudes enda loodud tegelasteks (loovus, fantaasia) ning luues ise ja matkides kaaslaste loodud erinevaid liikumisviise – arenevad liigutuste täpsus ja koordinatsioon;
  10. väärtustab tööd ja omavalmistatut ning tunneb sellest rõõmu.

Meie igapäevast õppetööd saavad lapsevanemad jälgida ELIISi kaudu.