Õppe- ja kasvatustegevuse peateemaks 2022/2023 õppeaastal on:

„Lasteaed me mängumaa, mängides siin targaks saan!“.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse peateemast lähtuvad üldeesmärgid:

Laps läbi mänguliste tegevuste:

 1. õpib ja omandab sotsiaalseid ja enesekohaseid oskusi;
 2. märkab ja kuulab kaaslast ning sõlmib kokkuleppeid, on koostöövalmis, leiab lahendusi erinevatele olukordadele, keskendub mängule ja järgib mängureegleid;
 3. omandab, kinnistab ja süvendab teadmisi ja oskusi läbi erinevate tegevuste, olles ise protsessis aktiivne osaleja;
 4. mängib hääle,- hääliku- ja lugemismänge, loeb liisusalme, läbi mille kujuneb ja areneb lapse häälimis-, kirjutamis- ja lugemisoskus;
 5. omandab läbi mänguliste tegevuste suuruse- ja asukohamõisted, järgarvud, rühmitamise, orienteerub ajas ja ruumis jne;
 6. kogeb läbi mängu emotsioone, eduelamust, põnevust, uudishimu ja loovust ning õpib väljendama tundeid sobival viisil;
 7. arendab läbi mänguliste tegevuste erinevaid meeli ja tajusid (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine, maitsmine) vaadeldes, võrreldes, avastades ja katsetades ning oskab suunata tegevuses olles oma tähelepanu ja mõtlemist;
 8. mängib, tegutseb ja õpib nii toas kui õues, läbi mille huvitub ning saab uusi teadmisi end ümbritsevast keskkonnast kui tervikust, kasutades loovalt erinevatest materjalidest mängu- ja õppevahendeid;
 9. õpib tundma nii kaasaegseid kui ka esivanemate loodud rahvuslikke mänge (osavus-, laulu-, ring- ja sõnalisi mänge). Muusika-, laulu- ja rütmimänge mängides oskab kasutada erinevaid pille (rütmi-, kõla- ja kehapilli), tajub rütmi ja avastab erinevaid helisid;
 10. on aktiivne osaline erinevates liikumismängudes ja –tegevustes, luues ise ja matkides kaaslaste või täiskasvanu loodud erinevaid liikumisviise ja tegelasi;
 11. kogeb ise eakohaseid töid tehes eduelamust, väärtustades töö protsessi ja tulemust  ning erinevaid ameteid;
 12. saab teadmisi ja kogemusi eesti rahvuskultuurist, läbi mille õpib hoolima ja väärtustama oma perekonda ja kodukohta;
 13. saab teadmisi tervislikest eluviisidest ja rakendab neid igapäevategevustes.

Õpetaja:

 1. mängulisi, eakohaseid ja avastamisrõõmu pakkuvaid õppetegevusi planeerides ja läbi viies kasutab mitmekesiseid vahendeid ja materjale ning lõimib erinevaid õppe- ja kasvatustegevuste valdkondi;
 2. kaasab lapsi aktiivselt õpikeskkonna, mängu ja mänguvahendite loomisprotsessi;
 3. viib regulaarselt läbi robootika või LEGO klotside tegevusi. Vajadusel eelneb tegevusele koolitus;
 4. jagab oma tööalaseid eduelamusi ja kogemusi kolleegidega läbi õpiringide, lähtudes õpiringi teemast ja huvist;
 5. on lapse ja pere toetaja.

 

Päevakava:

7.00-8.30 laste saabumine lasteaeda, individuaalne või grupitöö lastega, õppe- ja loovmängud, vaba tegevus, info lapsevanematega
8.30-9.00 hommikusöök
9.00-12.00 õppetegevused ja õues viibimine – mängud, vaatlused ja õppetegevused, jalutuskäigud, liikumismängud, vaba tegevus
12.15 lõunasöök sõimerühmas
12.30 lõunasöök aiarühmas
13.00-15.00 puhkeaeg
15.00-16.00 eneseteenindamine, vaba tegevus
15.45 õhtuoode sõimerühmas
16.00 õhtuoode aiarühmas
16.15-18.00 huvitegevus, individuaalne ja/või grupitöö lastega, mängud toas ja/või õues, õppe- ja  loovmängud, info lapsevanematega, laste kojusaatmine